วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Typography หมายความว่าอย่างไร


 30/9/2554

 ความหมายภาษาไทยของคำว่า Typography ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์คำไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน  ไว้โดยตรง  ส่วนใหญ่ใช้คำว่า การพิมพ์  Kyrnin,Jenifer,2011 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ Typograpy เอาไว้ว่า 
คือการออกแบบและการใช้งานตัวอักษรเพื่อการสื่อสาร านับแต่ที่กูเตนเบิร์กได้เริ่มใช้ในงานการพิมพ์ในระบบเลตเตอร์เพรสมาก่อน แต่งานไทโพกราฟี่นั้น มีรากฐานการพัฒนามาจากงานเขียนตัวอักษรแบบคัดลายมือเป็นรูปอักขระความหมายจึงมีความครอบคลุม ไปจนถึงงานการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตัลในหน้าเว็บไซต์ ไปถึงภาระงานของนักออกแบบที่เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ตัวอักษร การจัดตัวอักษรทุกรูปแบบทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในงานที่ออกแบบด้วย
     Typography จึงเป็นการจัดวางแบบตัวพิมพ์(Typefaces)ให้เหมาะสมกับพื้นที่และองค์ประกอบทางการพิมพ์ที่ใช้ในงานออกแบบทั้งหมดนั่นเอง(Kyrnin,Jenifer,2011)

อ้างอิงมาจาก: http://typefacesdesign.blogspot.com/2011/09/typography.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น